Cabin (2012)

The MFA graduation show at Brandts Kunsthal, Odense, Denmark

counter

Installation, size; 320x240 cm, variable materials.

Text from exhibition catalogue written by curator Nanna Grunnet


(DK)
Anna Baks værker bygger på en dybdegående research, og hun udtrykker sine iagttagelser installatorisk, primært gennem tegning og skulptur. Et centralt omdrejningspunkt i Baks praksis er en fascination af naturen, som ikke er funderet i en romantisk og æstetisk dyrkelse af dens storslåethed, men i langt højere grad i en undersøgelse af den måde mennesket betragter og forholder sig til naturen på et mere eksistentielt plan. Bak inddrager en række litterære og kulturelle referencer i sin praksis. Bl.a. den amerikanske forfatter Henry David Thoreau og Unabomberen Ted Kaczynski, som begge bosatte sig i den vilde natur afskåret fra al civilisation for at forny deres syn på samfundet. For Thoreaus vedkommende endte hans eksperiment med den litterære klassiker ”Walden”, for Kaczynski som en kamp mod det kapitalistiske industrielle samfund i form af brevbomber afsendt til folk, han mente stod til ansvar for den teknologiske udvikling. Deres manifester samt anden litteratur om nybyggerdrømmen og praktiske DIY bøger ligger til grund for Baks studier af den hårfine grænse mellem en solitær erkendelsesproces og ensomhedens galskab udfoldet i rammerne af en simpel træhytte. Hun sætter spørgsmålstegn ved vores fascination og længsel efter det isolerede liv med selvforsyningslandbrug og sublime naturoplevelser enten som en erkendelsesproces eller en protest mod den moderne civilisation.

(GB)
Anna Bak’s works are based on in-depth research and she expresses her observations via installation, primarily through drawing and sculpture. A central focus of Bak’s practice is a fascination with nature, not rooted in a romantic and aesthetic cultivation of its grandeur, but more in an examination of the way people observe and relate to nature at a more existential level. Bak draws on a series of literary and cultural references in her practice. Among others, the American writer Henry David Thoreau and the Unabomber Ted Kaczynski, who both took abode in the wilderness, divorced from all civilization, in order to renew their visions of society. For Thoreau the experiment culminated with the literary classic “Walden”, for Kaczynski it ended in a struggle against industrialized capitalistic society in the form of letter bombs sent to people he believed to be responsible for the technological developments. Their manifestos, as well as other literature on the dreams of settlers and practical DIY books, underpin Bak’s study of the fine line between a solitary process of discovery and the madness of loneliness unfolded in the context of a simple wooden hut. She calls into question our fascination and longing for a life of isolation, with subsistence farming and sublime natural experiences, either as a process of discovery or a protest against modern civilization.